අප අමතන්න

2013 සිට Queen of Sea ලෙස ඔබ වෙත ලේඛන නිර්මාණ එවූ අපි, දැන් ‘Queen of Sea – සිංහල’ ලෙසින් අපේ මව් බසින් ඔබ වෙනුවෙන් පරිකල්පන මායා මවන්නෙමු.